Zahlen

Details

 

Ichi (Sho)

-

Eins

Ni

-

Zwei

San

-

Drei

Shi (Yon)

-

Vier

Go

-

Fünf

Roku

-

Sechs

Shichi (Nana)

-

Sieben

Hachi

-

Acht

Kyu (Ku)

-

Neun

Ju

-

Zehn

Ju-ichi

-

Elf

Ju-ni

-

Zwölf

Ni-ju

-

Zwanzig

San-Ju

-

Dreissig

Hyaku

-

Hundert

Sen

-

Tausend

Sen-kyuhyaku-kyuju-shichi

-

1997

   
© Budowelt / www.karate-langenfeld.de